Lotlab Wiki

近期变更

Merge branch 'master' of https://github.com/Lotlab/wiki
8e5fd5d by Jiangming1399 on Sun Nov 17 19:41:56 2019 +0800@end@
更新主题
756e4a4 by Jiangming1399 on Sun Nov 17 19:41:46 2019 +0800
修改ble4100文件夹大小写
9c1a2ac by Jiangming1399 on Sun Nov 17 08:19:32 2019 +0000
修改了部分页面的分类,并移除了某些页面
fc2273c by Jiangming1399 on Sun Nov 17 16:15:22 2019 +0800
更详细的说明
7766a74 by Jiangming1399 on Sun Nov 17 14:15:33 2019 +0800
更新主题
f0a7089 by Jiangming1399 on Sun Nov 17 00:40:57 2019 +0800
添加固件编译教程(暂时)
c8ca156 by Jiangming1399 on Sun Nov 17 00:13:44 2019 +0800
拆分固件刷新教程
0e3ba21 by Jiangming1399 on Sun Nov 17 00:12:26 2019 +0800
更新CNAME设置
67938d4 by Jiangming1399 on Fri Nov 8 20:29:49 2019 +0800
更新测试步骤,修改部分描述
58a0ce0 by Jiangming1399 on Fri Oct 4 11:50:52 2019 +0800
修正lot60ble的部分问题
1946f46 by Jiangming1399 on Mon Sep 30 19:50:54 2019 +0800
更新编译用的node版本至10
26e33a6 by Jiangming1399 on Tue Sep 24 23:17:49 2019 +0800
更新主题
26d9631 by Jiangming1399 on Tue Sep 24 23:14:12 2019 +0800
Merge submodule contents for notes/notes
4c929ad by Jim Jiang on Tue Sep 24 23:00:58 2019 +0800@end@
Remove submodule notes
729e247 by Jim Jiang on Tue Sep 24 23:00:20 2019 +0800
将主题设置为子模块
fc915ec by Jiangming1399 on Tue Sep 24 22:39:32 2019 +0800
修正不在分支上提交的问题
37cfc1c by Jiangming1399 on Tue Sep 24 21:21:25 2019 +0800
再次更改travis设置
2561237 by Jiangming1399 on Tue Sep 24 21:18:24 2019 +0800
更新travis设置
ec5b76a by Jiangming1399 on Tue Sep 24 21:12:08 2019 +0800
适应新的主题结构的配置
5b72be7 by Jiangming1399 on Tue Sep 24 20:57:36 2019 +0800